Rhus Venenata

Rhus Tox

Abbreviations:rhus-v
Alternative Names:Rhus Vernix
Common Names:poison elder
Category:Plant

[Rhus Venenata. Read more...]

Dr Boericke Rhus Venenata in Boericke's MM


Logo  Maharana Homoeo Reader